Thursday, April 21, 2011

Glossary - Chinese Ingredients - II

Name
English/Romanization
Chinese characters


lily buds/blooms (dried)
gâm-jâm
 金針
longan pulp
yùhn-yuhk /
lùhng-ngáahn-yuhk
 圓肉/龍眼肉
lotus root (dried)
lìhn-ngáuh gôn
蓮耦乾
lotus seeds
lìhn-jí
蓮子
mushroom – dried winter mushrom
dûng-gû
冬菇
mussel (dried)
daahm-choi
淡菜
octopus (dried)
jêung-yùh
章魚
oyster (dried)
hòuh-sí
蠔豉
peanuts
fâ sang
花生
pickled mustard root
ja-choi
榨菜


preserved Chinese mustard / leaf mustard
syut-choi / syut-lèih-hùhng / syut-léuih-hùnhg
雪菜/雪梨紅/雪裡紅
scallops (dried)
gôn yìuh-chyúh
乾榣柱
sesame seeds (white)
(baahk) jî-màh
()芝麻
shrimps (dried)
hâ-máih
蝦米
soybean milk sheets
fuh-pèih
soybean sticks
fuh-jûk
腐竹
tangerine peel (dried)
chàhn-pèih
陳皮
Tianjin preserved veg./cabbage
dûng-choi
冬菜

vegetarian chicken
jâai-gâi/ sò-gâi
齋雞/素鸡
wheat gluten (gluten meat)
mihn-gân
麵根
wolfberries (dried)
géi-jí
杞子


Additional items
Feb 4, 2012

Deep gluten balls
Sáang-gán
生根

Preserved duck gizzard
Ngáap-jêun
鸭肾
 
Preserved mustard greens/leaves
múi-choi
梅菜Additional items
Feb 7, 2012

dried Chinese white cabbage
choi-gôn
菜亁

jujube
hùhng-jóu
红枣

preserved Chinese sausage
laahp-chéung
腊肠

Gingko
baahk-gwó
白果


No comments:

Post a Comment